درد دلهای من
حرف دلت را امروز بگو....اگر امروز گفتی میشود :: حرف دل.......اگر نگفتی میشود :: درد دل

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢٩ ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

از طرف من پذیرا باشین.......

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666شمارهای بالا را انتخاب کنید

Ctrl + F
را بزنید بعد
شماره ی 9 را بزنید حالا

Ctrl + Enter
را بزنی.......................


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۸ ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩٠/۱٠/٧ ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

این واسم خیلی جالب بود......یعنی واقعا         64=65      هست ؟


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٧ ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٦ ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

اهل فیس بوک برن ادامه مطلبچشمک

پست پایین هم تر و تازه استقلب


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩٠/۱٠/٤ ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٤ ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()
کــــــــاش

گاهی زنـــــــــدگی

[◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]

داشت ... !


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۳ ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/٢ ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()
از تفریحات روزانم اینه که:
----------------------------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تو اتوبوس یا مترو یهو از جام بلند میشم،
ملت که هجوم میارن به سمت صندلی خالی‌،
از جیبم موبایلم رو در میارم, دوباره میشینم


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱ ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()